Referat af

Ordinær generalforsamling

Barthahus Rideklub

Afholdt d. 24 februar 2015 kl. 19:30 i rytterstuen

Barthahus Ridecenter, Fredtoften 1, Kokkedal

  1. Valg af dirigent

Mie er valgt

   2. Bestyrelsen aflægger beretning

I 2013 afholdte vi stævner og det gav en del udfordringer også mandskabsmæssigt. Derfor valgte Bestyrelsen at vi 2014 ikke ville

afholde stævner, men koncentrerer sig om at få flere medlemmer

Der er afholdt en del Klar-Parat-Start kurser samt Ryttermærker-kurser i Rytterstuen. Disse kurser har genereret ca. 30 nye medlemmer.

I December blev der afholdt en hyggelig julefrokost, hvor 22 medlemmer deltog.

Hvad skal der ske i 2015? Ring/spring stævner kunne være en mulighed Ikke landsstævner og distrikts-stævner endnu. Det er dog en betingelse, at medlemmer hjælper med klargøring, det er jo klubben og ikke gårdejer som afholder stævner så derfor skal der være opbakning fra alle som færdes på gården både før og efter og under afvikling af stævnet.

 

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet er udleveret og viser, at Årets resultat er et minus på 4.000 mod 52.000 tkr i 2014.

De bogførte ”Stævne-omkostninger” er faktiske udgifter i forbindelse med kurser (ryttermærker osv).

Regnskabet blev godkendt

 

  1. Fastsættelse af kontingent: Uændret fra 2014. Godkendt

Generalforsamling indkaldes fremover via facebook, hjemmeside og evt mail. Godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelse: Jørgen og Susanne er på valg. Kira, Mie og Peter er ikke på valg. (Christel er ikke længere på BAR)

Ayleen Kaleli er valgt ind i bestyrelsen

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Louise og Mia er ikke længere på BAR)

Julie Lind  og Henrik Jespersen blev valgt ind som suppleanter

 

Valg af 2 revisorer & revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår en Vedtægtsændring, nemlig at vi kun ønsker 1 revisor.

Vi har valgt Bo Haack Christensen som foreningens revisor (samme revisor, der har revideret regnskab 2013 og 2014)

Godkendt

 

  1. Indkomne forslag: Nej

 

  1. Eventuelt: Stævneudvalg. Der er på stedet nedsat et aktivitetsudvalg. Charlotte Arnvig Hersdorf og Peter Svendsen er tov-holdere.

 

Distance-stævne kunne være en mulighed? Henrik undersøger hvad det kræver.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at komme med input til, hvilke og hvor mange aktiviteter, man ønsker. Husk, det kræver at alle hjælper til.

 

Generelforsamlingen er slut og Bestyrelsen takkede for fremmøde og god ro og orden.