• 1: Klubbens navn og hjemsted

Barthahus Rideklub, forkortet BAR, hjemhørende i Fredensborg Kommune.

 • 2: Formål

Klubbens formål er at fremme interesse for ridesporten og, at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 • 3: Dansk Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgifts bestemmelser.

 • 4: Medlemmer

I rideklubben kan optages junior- og ungdomsmedlemmer samt aktive og passive medlemmer.

Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det år de fylder 18 år, se dog §8.

Ungdomsmedlemmer kan optages til og med det år de fylder 25 år. Passive medlemmer kan optages i klubben, uden ret til at deltage i ridesportslige begivenheder.

Junior- og passive medlemmer har møde – og taleret ved klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra  fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

 • 5: Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 • 6: Karantæne/udelukkelse
 • 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmer skal have adgang til at udtale  sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets afgørelse af inappellabel. En eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 • 6B:

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlem udelukkes af klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.

På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (afgivne stemmer tæller som angivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 • 6C:

I det af § 6Bs omhandlede tilfælde kan general-forsamlingen ligeledes ved en skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-og amatørudvalg til afgørelse af, om det tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstilles til Dansk Ride Forbund, at vedkommende

 • 7: Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent helårligt forud og er forfaldent til betaling den. 1. marts  eller før stævne start for klubben. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen

Bestyrelsmedlemmer er fritaget for kontigent betaling, såfremt de ikke starter stævner for klubben

 • 8: Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, samt 1 suppleanter som alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Hvert andet år vil 3 bestyrelsmedlemmer og 1 suplant være på valg, efterfølgende år vil det være 1 bestyrelsmedlemmer og 1 supplant

Et bestyrelsesmedlem er valgt for en periode på 2 år og kan genvælges så længe det ønskes

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

 • 9: Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelse fra formanden
 3. Økonomi
 4. Hjemmeside
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A.

Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndig-heder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen førstkommende bestyrelsesmøde.

Suppleanterne kan inviteres til at deltage i bestyrelses-møderne, men disse har ingen stemmeret.

 • 10: Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand, kasserer der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter til den daglige drift af rideklubben. Ligeledes skal to i bestyrelsen udpeges til at underskrive dokumenter vedrørende afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlings-beslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Der bør ikke meddeles eneprokura.

 • 11: Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar-marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Tiden og stedet for generalforsamlingen, skal tillige med dagsorden  og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubben medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Aktive medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i 3 måneder, se dog § 8.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og §6C.

Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • 12: Lovændring

Til vedtagelse af forslag om ændringer i klubbens love kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 delen af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Dersom der på en sådan generalforsamling ikke skulle være mødt det til beslutningen tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes der inden 2 måneder til ny generalforsamling og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 del majoritet uden hensyn til de mødendes antal.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRFs godkendelse.

 • 13: Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter 2 på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 • 14: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidste tilfælde skal den ekstra ordinære  general-forsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beretningen.

 • 15: Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.

Generalforsamling
7 marts 2017