Ordinær Generalforsamling 25. februar 2014

Barthahus Rideklub, Fredtoften1, 2980 Kokkedal

 

 

Ad 1 Valg af dirigent: Mie Krog. Mie konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt jf. vedtægter

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Mie fremlagde beretning for 2013:

Bestyrelsens beretning 2013

 

Siden sidst vi var samlet har den ny bestyrelse haft 2 store opgaver at tage sig af. Vi har skulle have en lejekontrakt i hus og vi skulle sørge for at medlemstallet kom op.

Bestyrelsen valgte at forsætte med Kira som formand, men i løbet af efteråret har hun måtte trække sig som formand og vælge at være almindeligt medlem i bestyrelsen af personlige årsager. Jeg (Mie) trådte i hendes sted som næstformand og Susanne rykkede op som næstformand.

De 2 opgaver som stod øverst på listen for bestyrelsen var at få styr på lejekontrakten og detter er bragt i orden.

Den største opgave var at medlemstallet skulle op igen (58 i 2012). Rideskolen er lukket og vi skulle finde alternative måder. Ved vores mail & spring stævner skaffede vi små 20 medlemmer ved at give dem en gratis start næste gang og give dem mulighed for at komme og banetræne hvis lysten skulle være der.

Birgit har fået godt gang i efterskolen og der kommer også en del medlemer og dem får vi oven ikøbet 2 gange om året, når de nye starter og de ”gamle” skal betale for det næste år.

Anne & Birgit har også fået sat godt gang i ryttermærker og klar, parat – start, hvor de har mlighed for at melde sig ind i klubben og dermed få mærkerne lidt billiger.

Så er der selvfølgelig også vores trofaste medlemmer og de nye som har hest/pony stående på stedet.

Vi er endt på 89 medlemmer i 2013.

Et nyt tiltag som er blevet søsat med møje og besvær er klubmodulet, dette er stedet hvor vi nu skal betale for vores kontigent. Men nu virker det.

Mail og spring i juli månede er en kæmpe succes, med mange starter

Bag disse stævner ligger et stort arbejde, ikke så meget for bestyrelsen men for alle de flittige hænder som sørger for at banen står klar, at græsset er slået, skiltene sat op og alle de små ting som gør at man rigtig gerne vil komme og starte på BAR. Dette ahr udløst at vi i 2014 har søgt om at afholde 2 distriktsævner i spring, samtiddig med at vi stadig holder fast i vores mail og spring.

 

 

Ad 3 Regnskabgodkendt. Gitte Schwarz og Birgit har ikke haft regnskab til gennemsyn. Årsagen er, at regnskabet har været hos en revisor.

 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at vi ændre kontingent for 2015 og de dermed er:

Rideskoleelever u/18 år kr 175

Juniorer u/18 år kr 225,00

Ungdomsmedlemmer 18-24 år kr 225,00

Seniorer 25 år og ældre kr 350,00

Passive kr 50,00

Vedtaget

NY:  Vedtægtsændringer foreslået fra Bestyrelsen:  Markeringer med gul slettes og rød skrift tilføjes/ændres.

§ 4A: Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Denne paragraf bør slettes, da det ikke er aktuelt med så lille en klub

 

§ 7: Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent helårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar. 1. februar eller før stævne start for klubben.

 

§ 8: Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer og max. 8 medlemmer, samt 2 suppleanter som alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorer alene vælger en juniorrepræsentant samt en juniorsuppleant, De valgte må ikke være fyldt 18 eller fylde 18 i det år de vælges. Bør slettes

Der går hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelses-medlemmer, juniorrepræsentanten samt junior-suppleanten på valg, første gang ved lodtrækning.

Et bestyrelsesmedlem er valgt for en periode på 2 år og kan kun genvælges 2 gange. Genvælges så længe det ønskes

§ 11: Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Tiden og stedet for generalforsamlingen, skal tillige med dagsorden  og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubben medlemmer med mindst 14 dages varsel på mail og på hjemmeside.

Vedtaget

 

Ad 5 Valg af bestyrelse:

På valg: Louise, Kira og Mie. Louise ønsker ikke genvalg. Kira og Mie ønsker genvalg. Peter Faber ønsker at opstille. Kira og Mie er genvalgt.

Bestyrelsen består således af:

Jørgen, Kira, Christel, Susanne, Mie, Peter

Valg af 2 suppleanter:

Suppleanter: Louise og Mia Björkman er valgt

 

Ad 7 Valg af revisor:

Bo Haack Christensen er valgt (samme revisor, der har revideret regnskab 2013

Ad 8 Eventuelt:

Indsendt af Birgit: Hvis vi har arrangementer (stævner, kurser osv) så er der ikke åbent for folk der skylder penge er man ikke velkommen.

Det gælder også, at man ikke kan starte stævner for klubben uden at have betalt kontingent. Har man mistanke om at der er ryttere, der stiller op for BAR uden at have betalt kontingent, kontakter man Birgit eller Susanne. Der undersøges om rytteren er medlem og så tager vi henvendelse derefter, såfremt det ikke er tilfældet.

 

Tak for i dag og for jeres fremmøde.